Uitbatings en correspondentieadres


Gevolmachtigde Ondeschrijver ingeschreven bij de F.S.M.A (het controleorgaan voor de verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen – 1000 Brussel, Congresstraat 12-14). Technisch gesproken wordt het risico verzekerd door de firma:

MONCEAU GENERALE ASSURANCES- een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en met een maatschappelijk kapitaal van 30.000.000 euro, die onderworpen is aan het Franse wetboek van verzekeringen, die haar maatschappelijke zetel gevestigd heeft in Frankrijk en wel op het adres 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex, die bij het Handelsregister van Blois ingeschreven is onder het nummer B 414.086.355, die onderworpen is aan het toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd op het adres 4 Place de Budapest 75436 Paris cedex 09, en die in het kader van de vrije dienstverlening in België optreedt onder het nummer 3067 overeenkomstig de artikelen 556 en volgende van de wet van 13 maart 2016 inzake het statuut van en het toezicht op verzekerings- en herverzekeringsbedrijven 

AXA BELGIUM – 1000 Brussel, Troonplein 1 – RPR Brussel - BE 0404.483.367 – www.axa.be – Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0039, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.